Om os / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Lokalforeningen under landsforeningen

Danmarks civile hundeførerforening

§ 1 Foreningens navn er Thisted civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Smed Søesvej 2a Thisted. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2. Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.


§ 3. Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. – Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Nye medlemmer betaler indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening..

Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne foreningen for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

§ 4. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingent består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Grundkontingent for passive medlemmer opkræves en gang årligt. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke inden 01-02 har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldig grundkontingent og træningsgebyr for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år senest 31. januar.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens formand.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af grundkontingent og træningsgebyr.(indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest

21 dage før generalforsamlingen

§ 6 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kreds formanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s Sekretariat.

§ 7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret, har alle aktive og passive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8 . Generalforsamlingen skal afholdes senest 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftlig til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over sager, der ønskes behandlet.

Generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæring derom.

§ 9. Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med en suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og foreligge i revideret stand til fremlæggelse til en godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 12. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 13. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 14. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile hundeførerforenings ordensudvalg.

§ 15. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH. Opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder til opstart af ny hundeklub i Thisted kommune.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden indenfor 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).
Kurt Jensen | Rosvangvej 44, 7700 Thisted  | Tlf.: 61791574 | formand@dch-thisted.dk